Sut mae Gwneud Cais

Diolch am ddangos diddordeb yn y swydd hon. Os ydych chi wedi darllen yr wybodaeth i ymgeiswyr ac os hoffech chi wneud cais, dilynwch y cyfarwyddiadau isod.

Y Broses o Wneud Cais

Cyflwynwch Gurriculum Vitae (CV) cyfredol a llythyr eglurhaol, gan wneud yn siŵr eich bod chi’n nodi’r swydd wag rydych chi’n ymgeisio amdani.

Mae’n bwysig bod eich CV yn nodi tystiolaeth gefnogol o sut mae eich sgiliau a’ch profiad blaenorol yn ymwneud â’r meini prawf a amlinellwyd yn y disgrifiad swydd a manyleb y person. Yn eich CV, dylech chi gynnwys y canlynol:

  • Enw llawn a chyfeiriad post;
  • Rhif ffôn gwaith a chartref, rhif ffôn symudol a chyfeiriad e-bost (DS bydd y rhan fwyaf o’r cyfathrebu ysgrifenedig â chi yn electronig);
  • Hanes cyflogaeth (gan egluro unrhyw fylchau);
  • Addysg a’r dyddiadau y cawsoch chi eich cymwysterau;
  • Aelodaeth Gyfredol o sefydliadau/cymdeithasau proffesiynol perthnasol a dyddiadau.

Dylai eich llythyr eglurhaol (uchafswm o 3 tudalen) gael ei ddefnyddio i gyfleu beth wnaeth eich denu at y swydd hon a sut y bydd eich profiad yn gallu datblygu Cartrefi Conwy. Mae’r llythyr eglurhaol yn cael ei ystyried yn rhan bwysig o’ch cais a bydd yn cael ei ddefnyddio i asesu eich ysgogiad ar gyfer y swydd.

Rydyn ni hefyd yn gofyn i chi lenwi Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal.

Mae amserlen y broses ddethol wedi’i chynnwys isod. Yn eich llythyr cefnogol, rhowch wybod i ni os oes gennych chi unrhyw anawsterau o ran y dyddiadau sydd wedi’u hamlinellu a/neu unrhyw ddyddiadau eraill pan na fyddwch chi ar gael ar gyfer asesiad. Rydyn ni’n ceisio cynnig hyblygrwydd ond mae’n gallu bod yn anodd ymgynnull y panel dethol y tu allan i’r dyddiadau dethol sydd wedi’u nodi oherwydd ymrwymiadau dyddiaduron.

Dychwelwch eich cais erbyn hanner dydd, ddydd Gwener 23 Hydref 2020 (mae’n well gennym i chi gyflwyno’n electronig) i’n hymgynghorwyr a ddargedwir yn ema consultancy Ltd (ema) ar responsehandling1@emaconsultancy.org.uk. Bydd eich cais yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol.

Os hoffech chi anfon copi caled drwy’r post, dyma’r cyfeiriad llawn:

ema consultancy Ltd
13 Dormer Place
Leamington Spa
Warwickshire
CV32 5AA

Asesiad a Phroses Ddethol

Bydd pob cais yn cael ei ystyried a’i asesu yn erbyn gofynion Manyleb y Person er mwyn dewis rhestr hir gychwynnol o ymgeiswyr. Os byddwch chi’n llwyddiannus yn y cam hwn bydd ema yn cysylltu â chi dros y ffôn neu mewn e-bost yn dilyn y cyfarfod llunio rhestr hir gychwynnol gyda Chartrefi Conwy.

Amserlen

Y Broses Dyddiad
Y dyddiad cau a hysbysebir ar gyfer derbyn ceisiadau Hanner dydd, ddydd Gwener 23 Hydref 2020

Cyfweliadau Sgrinio
(cyfweliadau ar-lein)

Dydd Llun 2 Tachwedd 2020

Asesiadau a Chyfweliadau Terfynol
I gael eu cynnal yng Nghartrefi Conwy

Dydd Iau 19 Tachwedd 2020

Manylion Cyswllt

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y swydd neu’r broses ddethol neu os hoffech chi gael trafodaeth anffurfiol a chyfrinachol gyda’n hymgynghorydd, mae croeso i chi gysylltu ag Anne Elliott yn ema ar 07875 762029.

Diolch i chi am ddangos diddordeb yn swydd hon.

Anne Elliott
Rheolwr Gyfarwyddwr
ema

To Top