Llythyr Croeso

Helo,

Yn gyntaf, gadewch i mi ddiolch i chi am roi o’ch amser i ystyried y cyfle arbennig hwn i ddod i weithio gyda’r Tîm Gweithredol yng Nghartrefi Conwy. Byddwch chi’n helpu i weithredu ein cynllun busnes newydd “Arloesi”. (Mae copi o’r Crynodeb Gweithredol ar gael i’w lwytho i lawr oddi ar y wefan hon). Rydw i’n gobeithio ei fod addysgiadol a chyffrous ac y bydd yn eich helpu i ddod i’r casgliad bod hon yn swydd yr hoffech chi ei chael. A dweud y gwir dydy’r swyddi hyn ddim yn ymddangos pob diwrnod o’r wythnos, felly fe ddylech chi ei ystyried fel “cyfle unigryw”.

Felly, am beth rydyn ni'n chwilio?

  • Rhywun sy’n credu mewn helpu i greu sefydliad sydd ag arweinwyr naturiol ym mhob rhan o’r busnes;
  • Rhywun sydd wedi ymrwymo i ddarparu profiad gwych i gwsmeriaid, cyn agosed at y “llinell flaen” â phosib;
  • Rhywun fydd yn sicrhau bod cydweithwyr yn cael eu grymuso i wneud penderfyniadau da yn seiliedig ar beth sydd orau i’r cwsmer, ein Partneriaid neu’r gymuned yn gyffredinol ac nid yn seiliedig ar weithdrefnau llym a’r hyn mae’r cyfrifiadur yn ei ddweud;
  • Meddylwyr strategol ar lefel weithredol iawn.

Rydyn ni eisiau creu talent go iawn yn y busnes ar bob lefel, fel y byddan nhw, mewn amser, yn gallu ymgeisio am y brif swydd, yma gyda ni neu yn y sector dai yn ehangach.

Efallai y bydd angen i ni wobrwyo ein cydweithwyr mewn ffordd arall, ac nid dim ond yn seiliedig ar “faint eu swydd”, er enghraifft eu heffaith ar sgorau boddhad cwsmeriaid ar draws y grŵp, neu p’un ai y gwnaethon ni gyflawni mwy o werth ac ennill statws “partner dewisol” yn ein gweithgareddau masnachol a chynyddu ein gorsymiau’n sylweddol.

Yn ogystal â hyn mae yno her i ddarparu gwasanaeth arbennig o fewn y cyfyngiadau gweithio oherwydd COVID-19, sydd ynddynt eu hunain wedi ein gorfodi i feddwl, gweithio a mynd i’r afael ag amcanion y busnes mewn ffyrdd gwahanol.

Rydw i’n gobeithio bod y pecyn ymgeisio hwn yn rhoi cyflwyniad da i beth rydyn ni’n chwilio amdano: unigolyn sy’n gallu cael canlyniadau drwy gydweithio, cyfeirio a pherswâd ysgafn. Person sy’n gallu creu perthynas a gwerthfawrogi rhwydweithio, a pherson sy’n angerddol ynglŷn â darparu newid o fewn amserlen benodol, felly bydd cyflymder yn hanfodol.

Felly, os ydych chi’n credu y gallwch chi ddal eich tir mewn tîm arwain ymrwymedig a phroffesiynol, a bodloni ein disgwyliadau, ewch ati i ymgeisio!

Diolch,

Andrew Bowden

Andrew Bowden, Prif Weithredwr / Group Chief Executive

To Top