Disgrifiad o’r Swydd

Teitl y Swydd: Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant
Yn atebol i: Prif Weithredwr y Grŵp
Yn gyfrifol am:
Y Tîm Adnoddau Dynol a Phobl
Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

PWRPAS Y SWYDD:

Arwain y gwaith o ddarparu strategaeth pobl a newid diwylliant sy’n rhagweithiol ac yn canolbwyntio ar gwsmeriaid a hynny ar draws Cartrefi Conwy, gan ddatblygu’r sefydliad i ddiwallu’r anghenion busnes presennol ac yn y dyfodol drwy weithio mewn partneriaeth â rheolwyr ac arweinwyr i ddatblygu mentrau, systemau, diwylliant sefydliadol a phobl flaengar.

PRIF GYFRIFOLDEBAU:

 1. Arwain y rhaglen o newid diwylliant, gan weithio gyda rheolwyr eraill ar draws y busnes a’r Tîm Arwain i sicrhau bod yr holl weithgareddau newid yn cyd-fynd â’r Cynllun Corfforaethol.
 2. Darparu ymgynghoriaeth a chymorth i’r Tîm Gweithredol a’r Uwch Reolwyr o ran newid diwylliant.
 3. Sicrhau bod y cynllun gweithredu yn cael ei lunio, bod y rhanddeiliaid i gyd yn ei ddeall a’i fod yn cael ei ddarparu gan ddefnyddio’r holl adnoddau sydd ar gael a hynny’n effeithlon ac yn effeithiol.
 4. Arwain y rhaglen newid diwylliant i hyrwyddo ymddygiad a gwerthoedd y cytunwyd arnynt ar draws y busnes, er mwyn ymgysylltu â gweithwyr, arloesi, sicrhau perfformiad uchel, gwasanaeth rhagorol a chanolbwyntio ar fusnes.
 5. Cynnal dadansoddiad o anghenion sefydliadol ac arwain y gwaith o ddatblygu cynlluniau a rhaglenni priodol i sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau, gwybodaeth a phrofiad i wneud eu gwaith i’r safon uchaf a diwallu anghenion Cartrefi Conwy yn y dyfodol.
 6. Helpu’r adran Adnoddau Dynol i ddatblygu a gweithredu Strategaeth Newid Diwylliant Pobl a Busnes newydd a pharhau i wella ansawdd darpariaeth y gwasanaeth Adnoddau Dynol a Phobl.
 7. Rhwydweithio’n effeithiol ar draws strwythur sefydliadol cymhleth, gan adeiladu perthnasoedd ar draws Cartrefi Conwy er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn galluogi ac yn cyfrannu at ddarparu profiad cwsmeriaid o ansawdd uchel ac atebion â gwerth ychwanegol.
 8. Paratoi a chyfrannu at ddatblygu adroddiadau a chyfathrebu mewnol i’r Bwrdd, y Tîm Gweithredol a chynulleidfaoedd ehangach.
 9. Sicrhau bod y Bwrdd yn cyd-fynd â’r strategaethau pobl a diwylliant.
 10. Nodi, perchnogi a rheoli risgiau sy’n codi o fentrau, prosiectau a chynlluniau dysgu a datblygu strategol.
 11. Rheoli a dynodi cyllideb Pobl a Diwylliant gan sicrhau bod yno werth am arian ym mhob achos drwy fonitro a rheoli gwariant.
 12. Cydymffurfio â pholisïau cyfrinachedd a diogelu gwybodaeth y Grŵp bob amser.
 13. Bydd eich dyletswyddau’n amrywio o bryd i’w gilydd o fewn cylch gwaith eang eich swydd a’ch gradd. Bydd disgwyl i chi wneud unrhyw waith rhesymol a phriodol o’r fath.

To Top