Manyleb y person

1. Cymhwyster proffesiynol priodol

 • Gradd neu gymhwyster cyfatebol

2. Profiad a Hanes Blaenorol

 • Arwain, cynllunio, gweithredu a gwerthuso rhaglenni newid sefydliadol cymhleth a phrosiectau Cyfarwyddwr Gweithrediadau ar lefel Cyfarwyddwr.
 • Hanes blaenorol o drawsnewid prosesau busnes i wella perfformiad busnes, gan ddefnyddio data sy’n seiliedig ar wybodaeth a sgiliau cadarn o ran rheoli prosiect.
 • Arwain tîm amlddisgyblaethol trwy raglenni a phrosiectau sy’n ymwneud â newid ac sydd wedi’u cynllunio i drawsnewid y gweithlu.
 • Hanes blaenorol llwyddiannus o weithio gydag uwch dimau rheoli i gynllunio, gweithredu a gwerthuso strategaethau a newid.
 • Profiad ymarferol helaeth o reoli newid.
 • Profiad o gydweithio â phobl eraill i sicrhau llwyddiant.
 • Lefelau uchel o lythrennedd TG a dealltwriaeth o ffyrdd newydd o weithio.
 • Profiad o gydlynu a dangos pwysigrwydd gwerth am arian mewn gweithrediadau beunyddiol.

3. Rheoli newid

 • Yn rheoli newid drwy gyfuno sgiliau rheoli prosiect ardderchog gydag arddull gynhwysol i ddarparu gwelliannau sy’n seiliedig ar wybodaeth.
 • Hanes blaenorol o ddarparu newid trawsnewidiol mewn sefydliadau trwy strategaethau ymgysylltu â gweithwyr a newid diwylliant sy’n arloesol a chreadigol.
 • Tystiolaeth o’r gallu i hyfforddi a mentora cydweithwyr i sicrhau’r ymddygiad a’r diwylliant a ddymunir.

4. Arweinyddiaeth a Gweledigaeth

 • Arweinydd amlwg sy’n hyderus yn gwrando ac yn cyflwyno, sydd yn ysbrydoli staff ac yn annog arloesi.
 • Ymgynghorydd y mae’r Bwrdd, y Tîm Gweithredu, Rheolwyr a Staff yn ymddiried ynddo.

5. Dylanwadu a Pherswadio Rhyngbersonol

 • Hanes blaenorol o reoli heriau a gwrthdaro o ran cysylltiadau rhwng gweithwyr ac o hyrwyddo perthnasoedd effeithiol.
 • Yn dangos lefel uchel o gymhelliad a chadernid ynghyd â brwdfrydedd, ymrwymiad a dull gweithredu chwilfrydig i herio a cheisio gwelliant parhaus.
 • Brwdfrydig, ymrwymedig a llawn hunangymhelliant i ysbrydoli staff i newid.

6. Cyfathrebu

 • Yn gallu ymgysylltu â staff, cydweithwyr, aelodau o'r bwrdd, tenantiaid a phartneriaid allanol i adeiladu perthnasoedd sy’n seiliedig ar onestrwydd, ymddiriedolaeth, parch a didwylledd i ysbrydoli hyder a pharch.
 • Yn ymwybodol o’r cyfleoedd digidol/cyfryngau cymdeithasol i helpu i gyfathrebu a gyrru llwyddiant mewn busnes.

7. Rheoli Risgiau ac Arian

 • Profiad amlwg o reoli cydymffurfiad ariannol a llywodraethu o fewn amgylchedd Adnoddau Dynol i sicrhau gweithrediadau cydymffurfio cadarn.
 • Gwybodaeth dda o ddeddfwriaeth ac arferion da mewn perthynas â chyfraith cyflogaeth ac ati.
 • Tystiolaeth o agwedd gytbwys tuag at reoli risg o ran gweithgareddau Adnoddau Dynol a chysylltiadau rhwng gweithwyr, gan ystyried risg ac anghenion busnes a gan roi cyfarwyddyd a chyngor cytbwys yn seiliedig ar farn gadarn.

 

To Top